SZKOŁA
W BYSTREJ
   Home      Komunikaty

Komunikaty


 

KORZYŚCI DLA UBEZPIECZONYCH

·          Ochrona przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, na całym świecie
                     
Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony zdrowotnej. Ubezpieczeniem objęty jest zawał serca i udar mózgu, zdiagnozowanie sepsy, zakażenie rota wirusem, pobyt w szpitalu z powodu zachorowania  bez dodatkowej opłaty

·          Ubezpieczenie obejmuje elementy ochrony rodzinnej. Ubezpieczeniem objęta jest śmierć rodzica, koszty porady psychologa w NNW – bez dodatkowej opłaty

·          Ubezpieczenie obejmuje świadczenie 5.000 zł na zakup wózka inwalidzkiego bez dodatkowej opłaty.

·          Ubezpieczeniem objęty jest pobyt w szpitalu bez opłaty dodatkowej.

·          Ubezpieczeniem objęty jest zwrot kosztów korepetycji bez opłaty dodatkowej.

·          Wszystkie warianty ubezpieczenia mają rozszerzony zakres o gwarantowane wypłaty (także kiedy uszczerbek na zdrowiu = 0%) z tytułu:

Ö  Złamania i pęknięcia kości                       wypłata gwarantowana!

Ö  Pogryzienie przez psa                               wypłata gwarantowana!

Ö  Pogryzienie przez inne zwierzę

      lub pokąsanie przez owady                     2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Rany (szwy)                                              wypłata gwarantowana!

Ö  Urazy (zwichnięcia skręcenia, stłuczenia)        od 8 dni  unieruch., wypłata gwarantowana!

Ö  Wstrząs mózgu                                         od 3 dnia w szpitalu, wypłata gwarantowana!

Ö  Pobyt w  szpitalu NNW                           od 1 dnia do 90 dni w roku!

Ö  Pobyt w  szpitalu choroba                                    od 1 dnia do 60 dni w roku!

Ö   Oparzenia                                                 od II stopnia, wypłata gwarantowana!

Ö  Operacje NNW                                        2 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö   Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji      wypłata gwarantowana!

Ö  Zakażenie rota wirusem                           3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö  Zatrucie gazami,                                       3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö  Porażenie prądem lub piorunem               3 dni w szpitalu wypłata gwarantowana!

Ö  Zakup wózka inwalidzkiego                    wypłata gwarantowana!

Ö  Śmierć rodzica w NNW                           wypłata gwarantowana!

Jeżeli w wyniku jednego wypadku zaistnieje kilka z w/w skutków to wypłata będzie sumą kolejnych świadczeń w związku z czym na przykład w razie 100% inwalidztwa wypłata może przekroczyć 200% Sumy Ubezpieczenia (do wysokości Max.Odpowiedzialności).

Bez dodatkowej opłaty.

·          SPRAWNE I WYGODNE WYPŁATY ODSZKODOWAŃ – przekazem, przelewem, gotówką  – pełna obsługa przez BIURO OBSŁUGI POLIS SZKOLNYCH.

·          ZNIŻKI dla Rodziców na inne ubezpieczenia (NW, dom, mieszkanie, podróż)

·          MOŻLIWOŚĆ rozszerzenia ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu w klubach pozaszkolnych za dopłatą składki


Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. I Odział Katowice

40 - 129 Katowice, ul. Misjonarzy Oblatów 11

tel./fax 32 350-88-90, 32 350-80-00

                                                                        

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków EDU Plus 2018/2019
O
piekunowie polisy:
Maria Jermak, Jarosław Pająk
tel: 33 8187909;

tel kom: 502 750344

mail: jaroslaw.pajak@gmail.com
biuro: 43-300 Bielsko-Biała, ul 1Maja 18 a (I piętro)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia „EDU Plus” są dostępne w Sekretariacie Szkoły, u opiekunów polisy oraz na stronie internetowej Szkół.

Uczniowie uprawiający sport w klubach sportowych pozaszkolnych, mogą być objęci ubezpieczeniem EDU Plus podczas zajęć związanych z przynależnością do tych klubów za dodatkową składkę w wysokości
12 złotych
Z poważaniem Maria Jermak
, Jarosław Pająk        

*informujemy, że możecie Państwo korzystać ze zniżek na inne ubezpieczenia:  majątkowe (dom, mieszkanie, samochód, biznes, budowlane) i osobowe (NNW, ubezpieczenia podróżne, itd.)


 

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą  nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018r. ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.

Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”.

Wysokość składki za osobę:    wpisać kwotę :____________PLN            Wyczynowe uprawianie sportu:         • TAK /   •NIE - właściwe  zaznaczyć         

 

 

Imię i nazwisko (dziecka, ucznia) …………………………………………………………………………

 

Data urodzenia/ pesel: …………………………..……………

 

Podpis Ubezpieczonego/ opiekuna prawnego Ubezpieczonego:………………………………………………………

 

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą  nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018r. ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.

Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”.

Wysokość składki za osobę:    wpisać kwotę :____________PLN            Wyczynowe uprawianie sportu:         • TAK /   •NIE - właściwe  zaznaczyć         

 

 

Imię i nazwisko (dziecka, ucznia) …………………………………………………………………………

 

Data urodzenia/ pesel: …………………………..……………

 

Podpis Ubezpieczonego/ opiekuna prawnego Ubezpieczonego:………………………………………………………

 

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą  nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 27 marca 2018r. ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.

Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby. 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”.

Wysokość składki za osobę:    wpisać kwotę :____________PLN            Wyczynowe uprawianie sportu:         • TAK /   •NIE - właściwe  zaznaczyć         

 

 

Imię i nazwisko (dziecka, ucznia) …………………………………………………………………………

 

Data urodzenia/ pesel: …………………………..……………

 

Podpis Ubezpieczonego/ opiekuna prawnego Ubezpieczonego:………………………………………………………


InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Centrala, ul. Noakowskiego 22; 00-668 Warszawa
KRS: 0000054136 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy;
NIP: 526-00-38-806, Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100,00 PLN
Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. („Rozporządzenie”),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
• ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wypłatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna - art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
• reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową ubezpieczenia.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Przekazywanie danych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia– bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

 RODO - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II  w Bystrej

# dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:     iodo@bystra.wp.pl

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:

· prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

· wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,

· prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,

· kontroli realizacji obowiązku szkolnego,

· promocji szkoły,

· udziału w konkursach,

· organizacji wycieczek,

· ubezpieczenia,

· działań opiekuńczych,

· opieki medycznej,

· udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

· prowadzenia nauczania indywidualnego,

· dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,

· korzystania z dziennika elektronicznego,

· kontaktów nauczyciel-rodzic,

· rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

# odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:

· dyrektor,

· wicedyrektor,

· sekretarz,

· pracownicy administracji szkolnej,

· pielęgniarka,

· nauczyciele,

· pedagog, psycholog

· inspektor ochrony danych osobowych,

· oraz uprawnione organy publiczne;

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

# ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27.04.2016r.;

# podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niezrealizowanie celów, w jakich zbierane są dane osobowe.


„Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10. października 2010r. w naszej szkole zostały ustalone następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

W tych dniach organizowana jest dla uczniów potrzebujących opieka świetlicowa. "


PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wsparcie naszej szkoły. Można to zrobić za pośrednictwem Fundacji „RODZICE SZKOLE” przekazując 1% podatku.
Nr KRS: 0000268115 wpisując koniecznie w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT28 – poz. 127; PIT36 – poz. 310; PIT36L – poz. 96; PIT37 – poz. 133; PIT38 – poz. 59; PIT39 – poz. 53).  Należy wpisać „RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W BYSTREJ/ K. ŻYWCA” szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rodziceszkole.edu.pl