SZKOŁA
W BYSTREJ
   Home      Komunikaty

Komunikaty


Informacje skrócone dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022

Biuro Obsługi Polis Szkolnych 43-300 Bielsko-Biała ul 1 Maja 18 a Maria Jermak tel 502 750 344 Jarosław Pająk jaroslaw.pajak@gmail.com  OCHRONA 365 DNI W ROKU, 24 GODZINY NA DOBĘ, NA CAŁYM ŚWIECIE  PEŁNA OBSŁUGA POLISY - ODBIÓR ZGŁOSZEŃ ZE SZKOŁY  LIKWIDACJA SZKÓD NA MIEJSCU - BEZPOŚREDNI KONTAKT Z LIKWIDATOREM I OPIEKUNEM POLISY
 
Zakresy: sumy ubezpieczenia, świadczenia Zakresy / Rodzaje Świadczeń Sumy Ubezpieczenia Wariant I Zgon w następstwie NW każdym miejscu pod opieką placówki oświatowej - w następstwie NW komunikacyjnego - w następstwie NW w tym zawał serca i udar mózgu 25.000 22.500 Zgon w następstwie NW komunikacyjnego 13.000 Zgon w następstwie NW w tym zawał serca i udar mózgu 8.000 Max. Odpowiedzialność z tytułu jednego wypadku nie uwzgl. zgonu 18.300 Trwałe inwalidztwo w następstwie NW 8.000 Trwałe inwalidztwo w następstwie zawału serca i udaru mózgu 8.000 Zakup wózka inwalidzkiego 5.000  Złamania kości (pęknięcia) 1.750  Oparzenia 2.000  Wstrząśnienie mózgu 1.250  Rany cięte, szarpane, tłuczone, kłute, darte, kąsane wymagające szycia 250  Urazy narządów ruchu (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia) 250  Pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz pokąsanie przez owady 90  Pobyt w szpitalu w wyniku NW (od 1 doby do 100 dni)) 20 zł/dzień  Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (od 1 doby do 100 dni)) 20 zł/dzień  Operacje w wyniku NW - 1.000  Koszty leczenia w NNW na terenie RP ( w tym koszty rehabilitacji, koszty stomatologiczne) 1.000  Zdiagnozowanie SEPSY 800  Zdiagnozowanie BORELIOZY 500  Zdiagnozowanie toksoplazmozy, bąblowicy, wścieklizny 400  Zatrucie pokarmowe (w tym rota-wirus) , zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem-(3 dni pobytu w szpitalu 400 Śmierć rodzica w NNW 800 Śmierć obojga rodziców w NNW 2.400 Koszty korepetycji (w wyniku NNW) 500 Koszty porady psychologa (w wyniku NNW oraz śmierci rodzica lub opiekuna prawnego wskutek NNW) 500 Uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku (drobne) 150 • Poważnie choroby - Zdiagnozowanie: Choroby nowotworowej, Paraliżu, Niewydolności nerek, Transplantacji głównych organów, Poliomyelitis, Utraty wzroku, Utraty mowy, Utraty słuchu, Anemii aplastycznej, Stwardnienia rozsianego, Cukrzycy typu I, Niewydolności serca, Choroby autoimmunologicznej, Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 1.000 Składka roczna na osobę Obejmuje wyczynowe uprawianie sportu- bez dodatkowej składki !!! 40 zł - Gwarancja wypłaty świadczenia, bez konieczności zaistnienia uszczerbku na zdrowiu!, do 300% sum ubezpieczenia! Przykład: Wariant I (40) Wstrząśnienie mózgu 1.250 11 dni w szpitalu 220 Złamanie przedramienia 350-1.025 WYPŁATA RAZEM 1.820 - 2.495 
 

Facebook/Linked In/Instagram  

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

 

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

 

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków                   i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

 

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

Twitter

Dlaczego spis powszechny jest tak ważny? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich.

 

Od 1 kwietnia spisz się przez Internet na spis.gov.pl

 

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków 


DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ PRZECIWKO COVID-19?

 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

 

 1. Bo uratujesz komuś życie

Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. 

 

Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, 

 

czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, 

 

poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

 

 1. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne

 i skuteczne.

 

 1. Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. 

Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. 

 

Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się 

w niej koronawirusa.

 

 1. Bo zyskasz spokój

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający

z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

 

 

 

 

 1. Bo szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

 

 1. Bo zostaniesz zbadany

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

 

 1. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

 

 1. Powrót do normalności oznacza:
 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.

 

 1. Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami.
  Ludzkość z powodzeniem korzysta

  z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Źródło:https://www.gov.pl/web/szczepimysiePełne informacje do ubezpieczenia 2020/2021

 Ubezpieczenie EDU PLUS

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,

numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku

Produkt: EDU PLUS

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/14/05/2020 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 14.05.2020 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

3 następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW), który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, któ­re zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz organizacja i pokrycie kosztów usług Asysty Prawnej związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia:

3 Opcja Podstawowa, Podstawowa Plus, Ochrona Plus – od 1.000zł do 50.000zł

3 Opcja Progresja – od 1.000zł do 20.000zł

3 Opcja Ochrona – od 3.000zł do 14.000zł

Opcje dodatkowe:

3 D1 – Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – do 50.000zł

3 D2 – Oparzenia – do 10.000zł

3 D3 – Odmrożenia – do 10.000zł

3 D4 – Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 10.000zł

3 D5 – Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – do 10.000zł

3 D6 – Poważne Choroby – do 2.000zł

3 D7 – Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 10.000zł

3 D8 – Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 5.000zł

3 D9 – Operacja w wyniku choroby – do 5.000zł

3 D10 – Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 20.000zł

3 D11 – Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku NW – do 30.000zł

3 D12 – Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – do 1.000zł

3 D13 – Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – do 5.000zł

3 D14 – Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 10.000zł

3 D15 – assistance EDU PLUS – 5.000zł

3 D16 – Telemedycyna – 5.000zł

3 D17 – Pakiet ONKO – 5.000zł

3 D18 – Zwrot kosztów leków – do 500zł

3 D19 – Asysta Prawna – 500zł

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

û rodzajów świadczeń określonych w opcjach dodatkowych D1-D19 rozszerzających zakres ubezpieczenia, jeżeli nie została opłacona dodatkowa składka

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe w następstwie lub w związku z:

! umyślnym popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego

! popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samooka­leczenia się przez Ubezpieczonego

! chorobami, lub uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową

! chorobą zawodową, chorobą psychiczną

! uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpie­czonego

! wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji gdzie Ubez­pieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu

! operacją wtórną

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

3 na terytorium RP przez 24 godziny na dobę – opcje Dodatkowe: D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby), D7 (koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D8 (operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D9 (operacje w wyniku choroby), D10 (koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D11 (czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D13 (koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D14 (uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D15 (assistance EDU PLUS), D18 (zwrot kosztów leków), a w przypadku D19 (Asysta Prawna) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.

3 na obszarze całego świata przez 24 godziny na dobę – Opcje: Podstawowa, Podstawowa Plus, Progresja, Ochrona, Ochrona Plus oraz opcje Dodatkowe: D1 (śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego), D2 (oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku), D3 (odmrożenia), D6 (Poważne Choroby), D12 (zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca), D16 (telemedycyna), D17 (Pakiet ONKO).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

– niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza i zastosowania się do jego zaleceń, w razie powstania zdarzenia mogącego powodować odpowiedzialność InterRisk

– zawiadomienie InterRisk o zajściu zdarzenia

– poddanie się badaniu przez lekarza wskazanego przez InterRisk, jeżeli InterRisk zażądał takiego badania, celem rozpoznania zgłaszanych obrażeń ciała

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie (gotówka lub przelew) i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, chyba że strony umówiły się inaczej.

Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m. in.:

a) z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

b) w przypadku opłacenia składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialność InterRisk, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu

c) z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej w polisie

d) wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowę ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Konsument, który zawarł na odległość umowę ubezpieczenia, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczenia InterRisk przysługuje wyłącznie część składki obliczonej proporcjonalnie za każdy dzień udzielania przez InterRisk ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie jej obowiązywania ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.


OGÓLNE WARUNKIUBEZPIECZENIAEDU PLUS

InterRisk Kontakt

22 575 25 25

Spistreści

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ................................................ rewers str. 1

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE .......................................................................................................... 1

CooznaczająokreśleniaużytewOWU?

DEFINICJE ...................................................................................................................................................... 1

Jakąochronę zapewniaubezpieczenie?

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ................................................................................................................. 5

JakąOpcję ubezpieczeniawybierzesz?

ZAKRES UBEZPIECZENIA .......................................................................................................................... 5

Kiedy INTERRISK niewypłaciświadczenia?

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ................................................................................................. 6

CooferujeOpcjaPodstawowa?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 7

CooferujeOpcjaPodstawowaPLUS?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 7

CooferujeOpcjaOchrona?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 8

CooferujeOpcjaOchronaPLUS?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 9

CooferujeOpcjaProgresja?

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ................................................................................................... 11

O jakieOpcjeDodatkowemożeszrozszerzyćwybranąOpcję? ......................... 11

OPCJA DODATKOWA D19 – ASYSTA PRAWNA .............................................................................. 15

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ................................................................................................................. 15

ZA KRES UBEZPIECZENIA ....................................................................................................................... 15

LIMITYŚWIADCZEŃ ................................................................................................................................... 16

WYŁĄCZENIA SZCZEGÓLNE ................................................................................................................... 16

ZGŁASZANIE I OBSŁUGA ŚWIADCZEŃ ASYSTYPRAWNEJ ........................................................... 16

SUMA UBEZPIECZENIA I WARUNKI JEJ ZMIANY.............................................................................. 16

Cotrzebazrobić, żeby się ubezpieczyć?

ZAWARCIE UMOWYUBEZPIECZENIA .................................................................................................. 17

Odkiedy ubezpieczeniegwarantujeochronę ikiedy onasię kończy?

POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI INTERRISK ............................................................... 17

ROZWIĄZANIE UMOWYUBEZPIECZENIA .......................................................................................... 17

Odczegozależy wysokośćskładkiubezpieczeniowej?

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ............................................................................................................... 17

JakieobowiązkimaUbezpieczający, Ubezpieczony, ajakieInterRisk?

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWYUBEZPIECZENIA ............................................................... 18

Cozrobić, żeby dostaćświadczenie?

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA. USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA .......................................... 18

POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UMÓW UBEZPIECZENIA

NA ODLEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU USTAWYO PRAWACHKONSUMENTA ................................ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ................................................................................................................. 20

Załącznik nr 1 - TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS ................................. 21

Załącznik nr 2 - WYMOGI TECHNICZNE URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH

KOMUNIKACJĘW CELU SKORZYSTANIA PRZEZ UBEZPIECZONEGO

Z E-KONSULTACJI ........................................................................................................................................ 22

Postanowienia poczĄtkowe

§1

1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej „OWU” mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054136, prowadzącą działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku zwaną dalej „InterRisk” z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

2. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na cudzy rachunek, z tym że Ubezpieczony imiennie wskazany jest w umowie ubezpieczenia lub też w zależności od rodzaju zawartej umowy ubezpieczenia nie jest wskazany w umowie ubezpieczenia. Zarzuty mające wpływ na odpowiedzialność InterRisk może podnieść także przeciwko Ubez­pieczonemu.

3. Do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone, za zgodą stron, postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU, z tym że różnice między OWU a treścią umowy ubezpieczenia InterRisk przedstawi Ubezpieczającemu na piśmie przed zawarciem umowy.

4. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i rease­kuracyjnej.

Co oznaczaokreśleniaużytew OWU?

DEFINICJE

§2

W rozumieniu niniejszych OWU przez poniższe określenia, użyte w OWU lub wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, polisie, innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także innych pismach i oświadczeniach składanych w związku z umową ubezpieczenia, uważa się:

1) akty terroru – nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy;

2) anemia aplastyczna – niewydolność szpiku kostnego, rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jako kod: D60-D61;

3) aplikacja – w ubezpieczeniu pomocy informatycznej w ramach Opcji DODATKOWEJ D15 (Assistance EDU PLUS) oprogramowanie komputerowe udostępnione Ubezpieczonemu przez serwis informatyczny wskazany przez InterRisk, które jest instalowane na urządzeniu należącym do Ubezpieczonego, celem realizacji zdalnego i bezpiecznego wsparcia informatycznego;

4) Centrum Assistance– jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (adres, numer telefonu podawany jest w umowie ubezpieczenia), która na zlecenie InterRisk organizuje świadczenia assistance – Assistance EDU PLUS;

5) Centrum ONKO– jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegółowe dane podane są w niniejszych OWU), która na zlecenie InterRisk organizuje świad­czenia w ramach Pakietu ONKO;

6) Centrum Telemedycyny – jednostka organizacyjna wskazana przez InterRisk (szczegółowe dane podane są w niniejszych OWU), która na zlecenie InterRisk organizuje świadczenia Telemedycyny;

7) choroba – zaburzenia w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała Ubezpieczonego, niezależnie od niczyjej woli, co do których lekarz może postawić diagnozę, wymagające leczenia lub diagnostyki;

8) choroba psychiczna – zgodnie z diagnozą lekarza prowadzącego leczenie choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania jako kod ICD: F00-F99;

9) choroba zawodowa – choroba znajdująca się w wykazie chorób stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych;

10) choroby autoimmunologiczne – schorzenia w przebiegu których układ odpornościowy wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom, co wywołuje chroniczne zapalenie i ich trwałe uszkodzenia. Niezbędne jest wystąpienie podwyższonego ponad normę miana przeciwciał oraz wystąpienie co najmniej jednego objawu klinicznego charakterystycznych dla danego zespołu chorobowego;

11) cukrzyca typu I– choroba rozpoznana przez lekarza i zakwalifikowana zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: E10;

12) czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy – czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub uczęszczania na zajęcia lekcyjne powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co najmniej 10 dni, udokumentowana:

a) kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem stwierdzającym zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego będącego pracownikiem placówki oświatowej, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,

b) zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym okres niezdolności do nauki i zaświadczeniem ze szkoły potwierdzającym nieobecność na zajęciach lekcyjnych – w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem, uczniem lub studentem uczęszczającym do placówki oświatowej;

13) droga publiczna – droga w rozumieniu art. 1 ustawy o drogach publicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

14) Druga Opinia Lekarska Krajowa – jednorazowe świadczenie realizowane za pośrednictwem Centrum ONKO, polegające na przygotowaniu dla Ubezpieczonego opinii Lekarza konsultanta na temat jednej z rodzajów Poważnych Chorób wymienionych w Pakiecie ONKO, na podstawie przesłanej przez Ubezpieczonego do Centrum ONKO dokumentacji medycznej Poważnej Choroby z Pakietu ONKO, która została u niego zdiagnozowana po raz pierwszy

1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS


Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

RODZAJ INFORMACJI

NUMER ZAPISU Z WZORCA

UMOWNEGO

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania

i innych świadczeń lub wartości wykupu

ubezpieczenia

§2, §3 ust. 2, §4, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §16, §17, §20, §21, §22

2. Ograniczenia oraz wyłączenia

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

uprawniające do odmowy wypłaty

odszkodowania i innych świadczeń

lub ich obniżenia

§5, §8 pkt 3 lit. d, §8 pkt 5 lit. b, §8 pkt 7 lit. d, §9 pkt 8 lit. a, §9 pkt 9 lit. d, §12, §13, §19 ust. 4 OWU

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane

ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów

ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

lub poprzez umorzenie jednostek

uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy

kapitałowych

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia

w poszczególnych okresach trwania

ochrony ubezpieczeniowej oraz okres,

w którym roszczenie o wypłatę wartości

wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy

 Tutaj prezentujemy linki do szczegółowych informacji o ubezpieczeniu w roku szkolnym2019/20

„Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10. października 2010r. w naszej szkole zostały ustalone następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: .......

W tych dniach organizowana jest dla uczniów potrzebujących opieka świetlicowa. "


PRZEKAŻ NAM 1% PODATKU

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wsparcie naszej szkoły. Można to zrobić za pośrednictwem Fundacji „RODZICE SZKOLE” przekazując 1% podatku.
Nr KRS: 0000268115 wpisując koniecznie w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT28 – poz. 127; PIT36 – poz. 310; PIT36L – poz. 96; PIT37 – poz. 133; PIT38 – poz. 59; PIT39 – poz. 53).  Należy wpisać „RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W BYSTREJ/ K. ŻYWCA” szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rodziceszkole.edu.pl